• آیا میتوان مالی که توقیف شده است را در رهن بانگ گذاشت؟
  • سلام میخواستم بدونم که آیا میتوان مالی که توقیف شده است را در رهن بانگ گذاشت؟
1400/07/01

بر اساس ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی

به رهن دادن مالی که توقیف شده باطل و بلااثر است

-->