• آیا برای ازدواج کردن وجود شاهد ضروری است؟
  • سلام از منظر قانون مدنی و فقه شیعه برای صحت عقد نکاح وجود شاهد ضروری نیست. اما در فقه اهل سنت ،  برای صحت نکاح ،وجود دو شاهد مرد ضروری است و نکاح بدون حضور دو شاهد مرد ،((نکاح السر))نام داشته و مشمول عنوان حکم زنا است .اما در طلاق برای ثبوت طلاق وجود دو شاهد مرد ضروری است 
1400/07/01

شما لطفا یکبار دیگرمتن خودتان رابخوانید تکلیف راروشن کنید آیا سوال استفهام انکاری هست یا توضیحات فقه استدلالی و پویا وتطبیقی ومحشای حقوق مدنی..!؟ متوجه نمیشوم منظور این هست که شما جزء اهل سنت هستید یا تشیع و اصل سوال خودتان درصورتیکه اهل سنت هستیدباقید انکه کدام ازچهارگانه(زیدیه ,شافعیه,مالکیه,حنفیه)بیان کنیدتاجواب ارسال شود اما نکته مهم این هست: کلهم درتمام ادیان الهی شرط شهودبرای آن هست حی وحاضر برآنچه که خداوندبرآن حکم ووحی نازل نموده ومباح است چه نکاح یا طلاق یا مرگ یا حجر والخ باشندتاتطهیرمانحن فیه ضم بر ذمه عمل وفعل شخص گردد.

-->