• دعوای نفی ولد از طرف چه کسی پذیرفته می شود؟
  • سلام وقت شما بخیر در خصوص دعوای نفی ولد، چه کسی می تواند اقامه دعوا کند؟
1400/07/01

سلام.باتوجه به سوال شما توجه کنید چندین شرط هست که نفی بلد ازجانب پدر یا جد پدر اوباشد البته درمحاکم عالی کیفری باید موضوع نفی بلداثبات شودکه مختصرابشرح ذیل است: 1-کفر 2-لعان 3-قتل توسط اولاد واولاد اولاد بشرط ثبوت قصدوهدف وعلم به موضوع قابل طرح پرسش شما. 4-ولدالزنا اولاد واولاد اولاد درضمن طی بخشنامه نظریه معاونت محترم اداره کل مشورتی قوه قضاییه شماره7351/دال/1394 هیچکس نمی تواند در مقام نیابت یاکفالت یاولایت قهری یاضمانت آنچه راکه ادعا داردمتذکرشود,قیم اتفاقی معین شودتادفاع ازدعوارابرعهده بگیردمحشای قانون راجع ب تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی استفاده نماید.

-->