• چه کسانی می توانند برای شخص محجور، درخواست نصب قیم بدهند؟
  • سلام وقت شما بخیر پدر من به خاطر اثراتی که از جنگ تحمیلی متحمل شده است، دچار بیماری عصبی شده و در چند سال اخیر، این بیماری شدن گرفته تا حدی اکه بعضی اوقات، تصمیمات خارج از منطق میگیرد و پرخاشگر می شود. به نظر من و خواهرم ایشان محجور شده و امکان اداره اموال خود را ندارد. برای اینکه بتوانیم برای ایشان قیم انتخاب کنیم، چه اقدامی باید انجام دهیم؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

بر اساس ماده 1219 قانون مدنی، هر یک از ابوین یعنی پدر و مادر مکلف هستند که در صورت وجود شرایط خاص، برای اولاد خود از دادستان حوزه قضایی یا نماینده وی درخواست نصب قیم کنند. چنانچه پدر و مادر نباشند، هر کدام از اقربایی که با شخص زندگی می کنند، این امکان را دارند. بنابراین باید گفت که شما هم میتوانید از دادستان یا نماینده وی در حوزه اقامت خود، درخواست نصب قیم برای پدرتان داشته باشید. 

-->