• مخارج انجام تعهد در عقد بیع بر عهده چه کسی است ؟
  • سلام بنده به موجب قراردادی که منعقد کردم 40 تن پرتقال خریدم و طرف مقابل ملزم شد در تاریخ 99/9/8  40 تن پرتقال را در شهر ازنا به من تحویل دهد.پس از تحویل بار رانندگان کامیون از من مبلغ کرایه را خواستند. طی تماسی که با طرف قرارداد گرفتم او گفت مبلغ کرایه حمل بار بر عهده من نیست و خودت باید پرداخت کنی. می خواستم بدونم مبلغ کرایه که مبلغ کمی هم نیست بر عهده من است یا طرف قرارداد ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 381 قانون مدنی "مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است. مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است ." بر طبق این ماده مخارج حمل بار بر عهده ی شماست مگر اینکه در ضمن عقد توافق دیگری با طرف قرارداد خود انجام داده باشید.

-->