• انتخاب قیم با کدام دادگاه است؟
  • سلام به دلیل محجوریت پدر، میخواهیم قیم برای وی نصب کنیم. سوالی که از خدمتتون داشتم این است که برای انتخاب قیم به چه دادگاهی باید مراجعه کنیم؟
1400/07/01

بر اساس ماده 1222 قانون مدنی، انتخاب قیم به وسیله دادگاه خانواده انجام میشود. چنانچه در محل اقامت محجور، دادگاه خانواده نباشد، به نزدیکترین دادگاه خانواده ای باید مراجعه شود و آن دادگاه نسبت به نصب قیم تصمیم میگیرد. 

-->