• آیا حکم حجر باید منتشر شود؟
  • سلام یکی از اقوام ما محجور بوده و پس از اقدامات انجام شده در نهایت حکم حجر وی به وسیله مدعی العموم صادر شد. آیا باید سایر اقراد هم در جریان حکم محجوریت وی قرار گیرند و باید این حکم منتشر شود یا خیر؟
-->