• آیا شخص ثالث که مبیع به او منتقل شده در برابر فروشنده اول حق فسخ دارد؟
  • سلام بنده طبق قراردادی ملکی را خریدم و بعد از انتقاد قرارداد متوجه یکسری ایرادات در ملک شدم و به موجب شرطی که در بیع گذاشته بودیم حق فسخ قرارداد را داشتم اما فسخ نکردم و به همان صورت ملک را به دیگری فروختم . میخواستم بدونم شخص ثالثی که من ملک را به او فروختم می تواند در برابر طرفی که من ملک را از او خریدم فسخ معامله را بخواهد؟ 
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مدنی شخصی که ملک را به او فروختید هیچ گونه حق فسخی نمی تواند نسبت به فروشنده ی اول داشته باشد چون که حق فسخ ،حقی شخصی و ناشی از قرارداد است و ببین این دو شخص هیچ گونه رابطه ی قراردادی برقرار نیست .

-->