• آیا می توان بعد از اجازه دادن به نصب تابلو در ساختمانی از آن رجوع کرد؟
  • سلام اشخاصی مالکین واحد های یک آپارتمان هستند. ایشان به یکی از مالکان اجازه داده اند که تابلوی خود را بر روی نمای آپارتمان نصب کنند. آیا ایشان می توانند پس از این اجازه از آن رجوع کنند و او را به برداشتن تابلو الزام کنند ؟  
1400/07/01

سلام در جواب به سوال شما باید قائل به تفصیل شد :

1.اگر اجازه ی مالکین صرفا نوعی اذن باشد قابل رجوع است.

2.اما اگر مالکین واحد ها حق نصب تابلو را به مالک آن واحد داده باشند، این حق برای آن ها ایجاد تکلیف کرده و نمی توانند به صورت یک جانبه از آن رجوع نمایند.

-->