• آیا ضرری که به همسایه به خاطر تصرف در ملک خودم وارد شده قابل پیگیری است ؟
  • سلام من در حیاط خانه باغچه ای دارم که هر روز آنرا آبیاری می کنم همسایه به من رجوع کرده و ادعا دارد که بر اثر این آبیاری، زیر زمین او نم داده می خواستم بدونم آیا ضرری که به همسایه به علت آبیاری من وارد شده قابل پیگیری است؟  
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مدنی هر تصرفی در ملک اختصاصی که موجب تضرر همسایه شود،موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای شخص می شود ، مگر تصرفی که دارای هر دو شرط ذیل باشد :

1. به قدر متعارف باشد.

2. برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد .

یعنی اصل بر اینست که شما مسئول خسارت ایجاد شده هستید مگر اینکه در دادگاه بتوانید ثابت کنید که تصرفتان به قدر متعارف بوده و اینکار رابرای رفع حاجت و یا دفع ضرر ازخود انجام داده اید.

 

-->