• آیا میتوان از آرای صادره از دیوان عدالت اداری اعاده دادرسی کرد؟
  • با سلام در دعاوی کارگری ، رای دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت را میتوان درخواست اعاده دادرسی کرد و تقاضای بررسی مجدد کرد؟ برای اینکه این اتفاق صورت گیرد راهکارش چیست؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون میتوانید درخواست اعاده دادرسی در خصوص پرونده خود از طریق رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه بخواهید و اگر این افراد رای صادره را خلاف بین شرع یا خلاف قانون تشخیص دهند پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه هم عرض ارسال میشود.

-->