• اعاده دادرسی از رییس قوه یا رییس دیوان عدالت
  • با سلام چگونه می توان برای دادرسی مجدد در خصوص بررسی مجدد رای دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری ، از رییس قوه یا رییس دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی کرد؟ فرایندش چگونه است؟
1400/07/01

بر اساس ماده 79 قانون دیوان

ماده ۷۹- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

گفته شده است که این امر به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان است بنابراین شما باید تقاضای خود برای اعاده دادرسی را به نظر این دو شخص برسانید و این افراد در صورت صلاحدید و حلاف بین شرغ بودن و قوانین میتوانند دستور اعاده دادرسی دهند

-->