• مرجع صالح برای رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه از یک فرد نظامی
  • سلام بنده به موجب قراردادی که با یک نظامی منعقد کرده ام خانه خود را به او فروختم و طبق توافقاتی که صورت گرفت مواعدی را برای پرداختی ها مشخص کردیم حال که موعد پرداخت آخرین قسط شده فرد مذکور از پرداخت سر باز می زند و ادعا دارد مبلغ را تمام و کمال پرداخته است .می خواستم بدونم من باید به خاطر شغل این شخص باید به دادگاه نظامی مراجعه کنم یا مرجع دیگری ؟
1400/07/01

سلام شما باید دادخواست مطالبه وجه به طرفیت خوانده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدهید و دادگاه نظامی فقط به جرایم نظامیان از بابت وظایف خاصشان رسیدگی می کند و صالح به رسیدگی در پرونده شما نیست .

-->