• برای مطالبه وجه قرارداد چه دعوایی و در چه دادگاهی مطرح کنم؟
  • سلام ملک خود را به موجب قرارداد به دیگری فروختم .خریدار از تادیه ی بهای ملک امتناع می کند .می خواستم بدونم چه دعوایی و در چه دادگاهی باید مطرح بکنم؟
1400/07/01

سلام شما باید دادخواست مطالبه وجه بر اساس قرارداد فی مابین خودتون رو مطرح بکنید و براساس ماده 20 قانون مدنی این مطالبه وجه در حکم منقول می باشد و بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی شما باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده مراجعه کنید.

1400/07/01

شماباتوجه بکلیه مدارک واسنادخودبه دفاترخدمات الکترونیکی قضایی و مراجعه و عرضحال یا دادخواست باضمائم برابراصل خودیا برابر با اصل کرده راتحویل و سپس بعد ازمدتی برای شماSMSارسال میگردد که کدام مجتمع و بکدامین محکمه عمومی حقوقی بشماره چند بایدبرای موضوع مراجعه نمایید.

-->