• آیا معامله ای که وکیل به ضرر من منعقد کرده درست است؟
  • سلام برای فروش ملک خود به شخصی وکالت تام دادم که ملک من را به قیمت واقعی و روز به فروش برساند . وکیل ، ملک من را به نصف قیمت واقعی به فروش رسانده است می خواستم بدونم آیا می تونم اقدامی برای برهم خوردن معامله ی صورت گرفته انجام بدهم ؟ 
1400/07/01

سلام بر اساس مواد 667 و 674 قانون مدنی  چون وکیل رعایت مصلحت شما را درمعامله نکرده است معامله انجام گرفته غیر نافذ بوده و برای نافذ شدن آن نیاز به تنفیذ و اجازه شما دارد . به عبارتی شما اگر معامله ی صورت گرفته را به همان صورت تنفیذ کنید معامله صحیح خواهد بود و اگر آن را رد کنید معامله ی مزبور باطل تلقی خواهد شد .

-->