• وضعیت مضاربه بعد از منتفی شدن موضوع تجارت چگونه خواهد بود؟
  • سلام وقت بخیر من تحت عنوان مضاربه سرمایه ای به شخصی داده ام تا با آن خودرو وارد کشور کند وخودرو ها را به فروش برساند و سود حاصل از این عمل به صورت نصف نصف بین ما تقسیم شود . می خواستم بدونم حالا که بحث واردات خودرو به کشور منتفی شده است وضعیت عقد مضاربه ی بین ما چگونه خواهد بود؟
1400/07/01

سلام وقت شما هم بخیر بر اساس بند 4 ماده 551 قانون مدنی هر گاه موضوع تجارت مورد توافق طرفین در عقد مضاربه از بین برود ؛ عقد مضاربه منفسخ خواهد بود.

البته این منتفی شدن امکان تجارت مورد نظر طرفین در صورتی موجب انفساخ مضاربه است که مضاربه مقید به تجارت مزبور باشد،اگر تجارت مزبور فقط از باب تعیین نمونه باشد و منتفی شده باشد ، در این صورت مضاربه منفسخ نمی شود ، بلکه شما حق فسخ خواهید داشت .

1400/07/01

عقدشماپابرجاخواهدماند وهمچانکنه گفته شد فسخ یا دوجانبه تفاسخ یااقاله ویا مبدل به نوع دیگرعقدبشرط حسابسرسی وبستن دفاترخودنمایید.

-->