• آیا در عاریه شخص عاریه گیرنده می تواند موضوع عاریه را اجاره دهد ؟
  • سلام من به موجب عقد عاریه خانه ای را به شخصی داده ام می خواستم بدونم آیا عاریه گیرنده می تواند موضوع عاریه را اجاره دهد ؟
1400/07/01

سلام براساس ماده 647 قانون مدنی عاریه گیرنده مالک منافع مال مورد عاریه نیست و او فقط حق استفاده ازمال مزبور را دارد بنابراین او نمی تواند مال مورد عاریه را اجاره دهد و اگر چنین کاری کند معامله ی فضولی انجام داده و صحت آن معامله منوط به تنفیذ شما است .

-->