• نحوه ی تقسیم زمینی مشاع بین دو شریک چگونه خواهد بود؟
  • سلام من و دوستم در زمینی که در کنار جاده ی اصلی چالوس به نوشهر واقع شده است شریک هستیم . از آن جایی که واقف هستید طبیعتا بخش های نزدیک به جاده ی اصلی گران تر و بخش های دورتر از جاده ارزان تر خواهد بود . من و دوستم تصمیم گرفتیم زمین مذکور را بین خودمان تقسیم کنیم . میخواستم بدونم نحوه ی تقسیم آن به چه صورت خواهد بود که هیچ از ما متضرر نشویم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مدنی کارشناسان زمین شما را به روش تعدیل تقسیم می کنند. به این صورت که مثلا قطعه های ارزان تر را وسیع تر معین می کنند یا زمین را به صورت تساوی بین شما تقسیم می کنند و کسی که قسمت های با ارزش تر به او رسیده است مبلغی پول به فرد دیگر می دهد تا تعادل بین ارزش دو قسمت زمین برقرار بشود.

1400/07/01

وفق نص صریح قانون مدنی باارزشیابی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری که مساحی وUTMوGPSوحدود اربعه زمین شمارامعیین وقیمت مقوم شده را بشمااعلام میکندمیتوانید یک صورتمجلس تفکیکی نیزبخواهیدکه هیچکدام مغبون ومتضررنشوید.

-->