• آیا من می توانم در قراردادی که شرط خیار دارد مبیع را بفروشم؟
  • سلام طبق قراردادی یک دستگاه خودروی زانتیا خریدم و فروشنده در قرارداد شرطی گذاشت مبنی بر اینکه تا مدت 6 ماه هر وقت مبلغ قرارداد را به من برگرداند من باید خودرو را به او تحوبل دهم . می خواستم بدونم آیا من مالک خودروی مزبور هستم و آیا می توانم در این مدت 6 ماهه آن را بفروشم؟ 
1400/07/01

سلام  بر اساس ماده 460 و 500  قانون مدنی هر چند شما در مدت خیار شرط فروشنده ،مالک مبیع هستید اما شما نمی توانید در مبیع تصرفاتی که منافی خیار باشد از قبیل انتقال و .... بنمایید و در صورت انتقال ، این انتقال غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ فروشنده می باشد . 

-->