• منصرف شدن مرد از ازدواج
  • سلام من و آقایی با یکدیگر نامزد کردیم و قرار بود در تاریخ معینی با یکدیگر ازدواج کنیم حتی قسمتی از مهریه ای که برای ازدواج مقرر کرده بودیم توسط اون آقا به من پرداخت شد حالا که آن موعد مقرر شده مرد از ازدواج امتناع می کند.  می خواستم بدونم من می توانم به وسیله دادگاه او را مجبور به ازدواج بکنم  ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 1035 قانون مدنی وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه توسط مرد پرداخت شده باشد .بنابر این مادامی که عقد نکاح جاری نشده نمی توانید مرد را به ازدواج ملزم کنید و حتی نمی توانید به جهت امتناع از ازدواج از او خسارتی مطالبه کنید.

-->