• آیا می توان در عقد رهن شرط گذاشت که رهن گیرنده نتواند مال موضوع رهن را بفروشد؟
  • سلام من برای طلبی که به شخصی دارم می خواهم مالی را در رهن او بگذارم می خواستم بدونم آیا می توانم در این رهن شرطی بگذارم که رهن گیرنده نتواند مال موضوع رهن را بفروشد؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 778 قانون مدنی اگر در عقد رهن شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را نداشته باشد این شرط باطل و بلا اثر است . چون هدف از عقد رهن تسهیل برای وصول طلب است و این شرط هدف عقد رهن را منتفی می کند و مرتهن هم چنان حق فروش عین مرهونه را خواهد داشت .

-->