• شكايت از تصرف ارث برخي وراث چگونه است؟
  • سلام. پدربزرگمان دو سال پيش فوت كردند و ايشان فرزندي ندارند و 5 نوه دارند. ورثه بدون اطلاع من زمين هاي كشاورزي ايشان را فروختند و بين خود تقسيم كردند و به من اطلاع ندادند و سهم من را نيز ندادند. چگونه براي گرفتن سهم خودم اقدام كنم؟
1400/07/01

سلام و احترام. به نزديكترين شوراي حل اختلاف آخرين اقامتگاه پدربزرگتان مراجعه كنيد و تقاضاي انحصار وراثت كنيد تا مراحل قانوني تقسيم تركه طي شود .

-->