• مقدار ارث زن از شوهر چه قدر است؟
  • سلام . خانم چه مقدار از شوهر خود ارث می برد؟
1400/07/01

سلام و احترام. زوجه در صورت وجود فرزند برای متوفی یک هشتم اموال و در نبود فرزند یک چهارم اموال شوهر را به ارث می برد.

-->