• آیا شهادت شخصی که گاهی در حالت جنون و گاهی سالم می باشد پذیرفته می شود؟
  • سلام من در دادگاه برای اثبات امری باید دو شاهد حاضر کنم که یکی از دو شاهدی که دارم شخص مجنونی است که گاهی سالم است و کلیه اعمالش طبیعی و گاهی مجنون می باشد . می خواستم بدونم آیا شهادت این شخص قبول می شود یا نه ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 178 قانون مجازات اسلامی" شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می شود ؛ مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد." یعنی فرد مجنون هم باید در زمان ادای شهادت و هم در زمان تحمل شهادت در حالت افاقه باشد . مقصود از تحمل شهادت وقوف شاهد بر موضوعی که می خواهد راجع به آن شهادت بدهد است که عبارت است از حصول علم برای شهادت دهنده نسبت به مورد شهادت از راه حواس خود (دیدن و شنیدن ) یا کسب خبر از افراد متعدد است .

 

-->