• آیا می توان عقد بیع را به علت عدم پرداخت ثمن در موعد معین فسخ کرد ؟
  • سلام به موجب قراردادی یک آپارتمان را به شخص دیگری فروختم و طبق توافقاتی که با طرف مقابل صورت گرفت مقرر شد در تاریخ معینی ثمن را به من پرداخت کند اما در آن تاریخ ثمن را به من پرداخت نکرد. می خواستم بدونم من به این علت می تونم قرارداد را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 395 قانون مدنی اگر خریدار در تاریخی که معین کردید ثمن را به شما پرداخت نکرده باشد شما می توانید بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ و یا از دادگاه اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهید.

-->