• عدم اجرای تعهدات مبتنی بر قرارداد به واسطه ی بیماری روانی متعهد
  • سلام به موجب قراردادی که با شخصی منعقد کردم او متعهد شد در تاریخ 99/8/30 محموله ی تجاری من را از بندر عباس به تهران منتقل کند . در موعد انجام تعهد آن شخص محموله ی من را به تهران انتقال نداد و وقتی با او تماس گرفتم پسر او تلفن را جواب داد و گفت پدرم به بیماری روانی مبتلا شده است . می خواستم بدونم آیا شخص با این ادعا می تواند از انجام تعهد خود شانه خالی کند ؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مدنی اگر متعهد در انجام تعهدات به نتیجه بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره بوده است ، بری الذمه می شود . قوه قاهره حادثه ای که دارای اوصاف ذیل باشد :

1.باید حادثه ای خارجی باشد یعنی حادثه ی پیش آمده مستند به اراده ی خود شخص متعهد نباشد .

2.حادثه پیش آمده باید غیر قابل دفع و خارج از اقتدار متعهد باشد .

3. حادثه پیش آمده باید پیش بینی ناپذیر باشد .

در مورد سوال شما بیماری روانی حادث شده بر شخص متعهد ، حادثه ای خارجی محسوب می شودچون منشا آن به اختیار و اراده ی شخص نبوده است.و شخص با اثبات این امر در دادگاه بری الذمه می شود.

-->