• جوابیه اظهارنامه زیرچگونه باشد؟
  • باعرض سلام درتاریخ 95/10/07اقدام به عقدقرارداداجاره یک واحدآپارتمان نمودم که گدپیگیری آن اخذ شدولی موجربعدازعقدقراردادازتحویل ملک خودداری نموده وباارسال اس ام اس به موبایل من ومدیربنگاه خواستارلغوقراردادگردید.وبامراجعه من به منزل ایشان چک ودیعه مراعودت وقراردادرابین خودمان فسخ نمودیم.ومن اقدام به اجاره یک آپارتمان دیگرازشخص دیگری نمودم.چون کدپیگیری اخذ شده است موجرازحضوردربنگاه وپرداخت حق الزحمه انهاونهایتا فسخ قراردادخودداری میکندوادعامیکندکه اجورمعوقه رابایدبه ایشان پرداخت بکنم .درصورتیکه ایشان قراردادرافسخ واپارتمان رابمن تحویل نداده است . درتاریخ 96/03/02 نیزاظهارنامه ای برای اینجانب بشرح زیرارسال کرده است: آقای جاهید بهرامی :جنابعالی ازتاریخ 95/10/07 طبق اجاره نامه شماره 20214وتحویل کلیددرهمان روز مستاجراینجانب هستیدوطبق قوانین مسئول نگهداری ازعین اجاره وعدم خسارت به همسایگان میباشید.خسارت وارده به عین اجاره وهمچنین همسایگان محترم بعلت بازگذاشتن شیرآب واحدشما10میلیون تومان هزینه برده است وشمامسئولیت انرابعهده دارید.لطفاملاحظات خودرادراین جهت بظوررسمی واظهارنامه به اینجانب اعلام کنیددرغیراینصورت مشخصات شما به همسایگان جهت پیگیری قضایی ارایه خواهدشد.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام الزامی به پاسخ دادن نیست چون هر پاسخی می تواند بر علیه شما استفاده شود و نوعی اقرار محسوب می گردد ولی النهایه ایشان در دادگاه طرح دعوای خسارت مینماید که مستلزم دفاع می باشد جهت مشاوره در صورت تمایل ارایه خواهد شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->