• آیا متعهد می تواند به قوه قاهره ای که در نتیجه عمل خودش پیش آمده استناد کند ؟
  • سلام به موجب قراردادی شخصی متعهد شد که در تاریخ از قبل توافق شده ای  باری را از مشهد به تبریز برای من حمل کند و شخص به دلیل سستی خودش در آن تاریخ بار را حمل نکرد و فردای آن روز از مشهد حرکت کرد و در راه نزدیکی های قزوین سیل آمده بود و ماشین و بار من در سیل گیر کرد و حجم زیادی از بار از بین رفت  . آیا این شخص می تواند به استناد قوه ی قاهره از مسئولیت ناشی از این امر بری شود ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 227 قانون مدنی این شخص نمی تواند به قوه ی قاهره برای مسئولیت نداشتن استناد کند چون مواجه شدن با قوه ی قاهره در نتیجه ی فعل خود متعهد است .چون بار را در تاریخ توافق شده حمل نکرده است و آن را به تاخیر انداخته است.

-->