• برای اوراق کردن وسیله ی نقلیه چه کاری باید انجام بدهم؟
  • سلام می خواستم بدونم برای اوراق کردن وسیله ی نقلیه از لحاظ قانونی چه کاری باید انجام بدهم؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 721 قانون مجازات اسلامی تعزیرات شما باید برای اوراق کردن وسیله نقلیه ی موتوری مراتب را با تعیین محل توقف وسیله به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع بدهید ، راهنمایی ورانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه ی اوراق کردن وسیله ی نقلیه را بدهد ، و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به شما ابلاغ نماید . هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچ گونه اقدامی در آن مدت نکرد شما برای اوراق کردن وسیله ی نقلیه مجاز هستید . شایان ذکر است اوراق کردن وسیله ی نقلیه بدون اقدام ذکر شده در این ماده جرم است و متخلف به حبس از 2 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد .

-->