• در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب صادر می شود؟
  • سلام من علیه شخصی به دلیل تخریب خودرو شکایت کردم. پرونده در حال رسیدگی است و هنوز رأی قطعی صادر نشده است ولی شخص متهم، دچار اختلالات روانی شده است. آیا به این دلیل که این شخص عملاً محجور شده است، دادرسی متوقف شده و پرونده بسته می شود؟
1400/07/01

سلام

بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر قبل از صدور حکم قطعی، متهم مبتلا به جنون شود تعقیب و دادرسی تا زمان افاقه وی متوقف می شود. بر این اساس باید گفت که پرونده مختومه نمیشود. مطلب دیگری که در این تبصره به آن اشاره شده این است که اگر جرم از جرایم حق الناسی باشد که جرم ارتکاب یافته برای شما هم از همین نوع است، چنانچه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که شخص مجنون در حالت هوشیاری و سلامت هم نتواند از خود رفع اتهام کند، دادرسی متوقف نمی شود و فقط خانواده شخص متهم باید برای وی وکیل بگیریند. با این توضیحات باید گفت که اگر ادله و مدارک استنادی شما برای اثبات جرم، به شکلی باشد که شخص متهم امکان دفاع از خود را نداشته باشد، دادرسی ادامه می یابد. 

-->