• آیا امکان دارد که بازپرس گزارش ضابطان را معتبر نداند؟
  • سلام من یک پرونده کیفری خسارت به خودرو دارم که در مرحله ابتدایی، ضابط قضایی با حضور در محل گزارش تنظیم کرد. ولی گزارشی که وی تنظیم کرده، با واقعیت تفاوت دارد. آیا امکان دارد که بازپرس گزارش ضابطان را نپذیرد؟
-->