• حضانت طفل در صورت فوت پدر وی با چه کسی است ؟
  • سلام  شوهر بنده مدتی است که فوت کرده است  و پدر بزرگ او می گوید نوه اش باید با او زندگی کند و حضانت پسرم با او خواهد بود می خواستم بدونم حضانت پسرم با چه کسی خواهد بود؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت هر یک از پدر یا مادر طفل ، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود ، هر چند پدر قبل از فوتش برای طفل وصی مشخص کرده باشد.  در مورد سوال شما پدر بزرگ ولی قهری پسر شماست و اداره امور مالی و غیر مالی صغیر بر عهده اوست و حضانت پسرتان که عبارت است از نگهداری  و تربیت کردن و ...  با شما خواهد بود . 

-->