• آیا ماموران نیروی مقاومت بسیج می توانند نسبت به تفتیش خودرو اقدام کنند؟
  • سلام من ساعت 11 چند شب پیش تنها در حال تردد در خیابان بودم  که به ایست و بازرسی نیرو های بسیج بر خوردم .  به درخواست آن ها ماشین را کنار زدم و تمام ماشین من رو بازرسی و تفتیش کردند حتی صندلی عقب ماشین من رو از جا در آوردن و وقتی من به این کار آنها اعتراض کردم با عصبانیت و تندی حکمی به من نشان دادند می خواستم بدونم آیا اونها حق داشتند ماشین من رو بازرسی کنند یا این کار اونها غیر قانونی بوده ؟
1400/07/01

سلام 

براساس ماده بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری نیروهای مقاومت بسیج ضابط خاص محسوب می شوند و در حدود وظایف مشخص شده ضابط محسوب می شوند . اگر جرم مشهودی رخ نداده باشد این کار آنها کاملا غیر قانونی است و در این موارد بازرسی و تفتیش حتما باید با اجازه ی موردی مقام قضایی باشد .

-->