• چگونگی مطالبه وجه با قرارداد غیررسمی
  • مشاور تبلیغاتی انتخابای کاندییییایی بودم اما صل قرارداد خودم را ندارم ولی قراردادهایی که با اشخاص دیگر داشتیم من کارفرمای دوم یا مشاور و خود کاندیدا کارفرمای اصلی ذکر شده و مبالغی ه حساب من واریز شده و من خریدهایی فاکتور دار برای این شخص کرده ام و شهادت شهو دعادل و چنین نمونه قرادادهایی دام چگونه مطالبه وجه کنم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->