• مرجع صالح برای اقدام در مورد اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان
  • سلام  شخصی آپارتمان من را مدتی غصب کرده بود و بعد از مدتی ما برای دریافت اجرت المثل ایام تصرف آن با یکدیگر توافق کردیم و قرار شد در تاریخ 99/9/10 شخص مبلغ آن را به من پرداخت کند اما در تاریخ مذکور پرداخت را انجام نداد . می خواستم بدونم برای اقدام این موضوع به دادگاه کدام محل مراجعه کنم ؟
1400/07/01

سلام

بر اساس قانون مدنی برای مطالبه اجرت المثل باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه کنید چون دین مذکور در حکم غیر منقول است . اما چون شما با شخص غاصب در این باره توافق انجام دادید و دین مذکور بر اساس ماده 20 قانون مدنی در حکم منقول است و شما باید به دادگاه محل اقامت خوانده برای اقامه ی دعوی مراجعه کنید .

-->