• اگر ولی قهری به دلیل زندانی شدن نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند تکلیف چیست؟
  • سلام اگر ولی قهری طفلی به دلیل زندانی شدن نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند ، برای اداره ی امور مولی علیه چه باید کرد ؟
1400/07/01

سلام 

براساس ماده 1187 قانون مدنی اگر ولی قهری منحصر باشد و به واسطه ی غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی علیه خود رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد دادگاه یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین خواهد کرد .

-->