• آیا شوهر می تواند زن خود را از کار کردن منع کند ؟
  • سلام می خواستم بدونم آیا شوهری میتونه به صورت قانونی از کار کردن زن خود جلوگیری کنه ؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 1117 قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند . فقط شوهر باید این امر را در دادگاه ثابت نماید.

-->