• حکم تقسیم ترکه ی متوفی قبل از ادای دیون وی و معسر شدن تعدادی از ورثه چیست؟
  • سلام   من از شخصی مبلغ 110 میلیون طلبکار بودم آن شخص قبل از ادای دین خود به من فوت کرد . حالا ورثه ی متوفی که چهار نفر می باشند قبل از این که دیون متوفی را تصفیه کنند ترکه را بین خود تقسیم کردند و وقتی که من به آن ها برای طلبم مراجعه کردم چند از آن ها ادعای اعسار و نداری کردند حالا برای وصول طلبم چه کاری می توانم بکنم ؟
1400/07/01

سلام  بر اساس ماده 606 قانون مدنی "هر گاه ترکه میت قبل از ادای دیون او تقسیم شود و یا بعد از تقسیم مشخص شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم آن ها رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم شخص معسر یا معسرین به وراث دیگر رجوع کند ." شما در این مورد باید به وراث دیگری که معسر نیستند رجوع کنید .

-->