• قبض در عقد وقف
  • سلام می خواستم بدونم اگر واقف هم زمان با ایجاب و قبول عین موقوفه را به تصرف ندهد وضعیت عقد به چه صورت خواهد بود؟ 
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 60 قانون مدنی در قبض در مورد وقف، فوریت شرط نیست بلکه هر وقت واقف ، مال موقوفه را به قبض و نصرف وقف بدهد ، عقد وقف منعقد می گردد .

-->