• تقسیم ارث در صورت فوت دو نفر همزمان چگونه است؟
  • سلام برادرم و پدرم برای کار به شهر دیگری رفتند و بعد از سه ماه متوجه شدیم در اثر گازگرفتگی آنجا فوت کردند. ارث چگونه بین بچه های برادرم تقسیم می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده 873 قانون مدنی اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌ نمی برند لذا به بچه های برادرتان ارثی نمی رسد.

-->