• در چه صورت فرزند نامشروع ارث می برد؟
  • سلام. من فرزند نامشروع هستم و مدتی است که با خانوادم زندگی نمی کنم. پدرم به علت مریضی مدتی است در بیمارستان است. در چه صورت من از آنها ارث می برم؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۸۸۴ قانون مدنی فرزند نامشروع از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمیبرد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث میبرد و بالعکس درنتیجه تنها در صورت اکراه یا شبهه در رابطه شما ارث می برید.

-->