• میزان مسئولیت شریک در شرکت با مسئولیت محدود چقدر است؟
  • سلام پدر من در یک شرکت با مسئولیت محدود، شریک بود و حدود 30 درصد آن را در اختیار داشت. این شرکت به دلیل شرایط تحریم و شیوع کرونا،بدهکار شد تا جاییکه در آستانه ورشکستگی قرار دارد. سوالی که از خدمت شما دارم این است که آیا طلبکارهای شرکت می توانند برای دریافت طلبشان، سایر اموال پدرم را توقیف کنند؟
1400/07/01

سلام

بر اساس ماده 1 لایحه قانون تجارت، شرکت های سرمایه که عبارتند از: شرکتهای سهامی عام و خاص، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی، شرکتهای سرمایه هستند. اصل اساسی در شرکتهای سرمایه این است که مسئولیت شرکا فقط تا میزان سرمایه آنها در شرکت است. بنابراین باید گفت که طلبکاران پدر شما در شرکت، فقط تا میزان سرمایه پدرتان در شرکت میتوانند اموال وی را بگیرند و بیش از آن این اختیار را ندارند. 

-->