• فوت شخص تاجر و به ارث رسیدن مال التجاره اش به فرزند صغیر
  • سلام وقت بخیر تاجری به تازگی فوت کرده و تمام مال التجاره اش به فرزند صغیرش رسیده است. و تمام اموال مزبور توسط قیم اداره می‌شود . می‌خواستم بدونم در این حالت آیا قیم تاجر محسوب می‌شود ؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر

بر اساس قانون تجارت تاجر به شخصی اطلاق می‌شود که اعمال تجاری ذاتی را به حساب خود، شغل معمول خود قرار دهد. در جایی که شخصی به نمایندگی از دیگری به تجارت اشتغال دارد، تاجر، شخصی است که اعمال به حساب او انجام می‌شود نه شخص نماینده؛به شرط آن که اصیل اهلیت داشته باشد. اگر نماینده،تجارت را به حساب شخص محجوری انجام دهد، محجور به دلیل نداشتن اهلیت قانونی، تاجر محسوب نمی‌شود .  با توجه به پیش فرض های بالا در مورد سوال شما نه قیم تاجر محسوب می‌شود و نه محجور. 

-->