• تعارض بین دفاتر دو تاجر
  • سلام وقت بخیر من و شخص دیگری که هر دو تاجر هستیم معامله ای منعقد کردیم. در صورتی که بین مفاد دفتر روزنامه ی من و دفتر کپیه‌‌ی طرف معامله در مورد میزان و کیفیت پرداخت ثمن معامله‌ی منعقده تعارض وجود داشته باشد  و هر دو دفتر بر اساس قانون تنظیم شده باشد تکلیف چیست ؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر 

بر اساس قانون تجارت اگر هر دو دفتر با رعایت شرایط قانونی تنظیم شده باشند هر دو به دلیل تعارض از عداد دلایل خارج می‌شوند و خواهان باید ادعای خود را با استناد به ادله‌ی دیگری اثبات نماید. 

-->