• تکلیف متصدی حمل‌و ‌نقل در برابر ارسال کننده، در صورت منصرف شدن ارسال کننده از ارسال کالا
  • سلام  من 40 تن برنج طارم برای ارسال به شهر اصفهان به متصدی حمل و نقل تسلیم کردم و این برنج ها به علت نبود کامیون در انبار باربری دپو شد و قرار بود سه روز دیگر به اصفهان فرستاده شود. اما روز دوم بنا به اختلافاتی که با خریدار برنج ها پیدا کردم از ارسال آن ها منصرف شدم . با این تفسیر آیا می‌توانم به متصدی حمل ونقل رجوع کنم و محموله را بخواهم و آیا باید مبلغ کرایه حمل تا اصفهان را به او بپردازم؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس ماده 382 قانون تجارت اصولا تا زمانی که محموله در ید متصدی حمل ونقل است، ارسال کننده می‌تواند با پرداخت مخارج متصدی حمل و نقل و خسارات او، محموله را مسترد کند. شما باید فقط مخارجی که متصدی حمل ونقل برای محموله کرده است مثل هزینه انبار داری و... و خسارات او را اگر خسارتی وارد شده باشد پرداخت کنید و محموله را پس بگیرید.

-->