• آیا ولی قهری قابل عزل است؟
  • سلام  برادر زاده‌ی من صغیر است و برادرم که ولی اوست به دلیل کهولت و بیماری قادر به اداره ‌ی امور او نیست .می‌خواستم بدونم ما به عنوان نزدیکان می‌توانیم به این دلیل عزل او را از دادگاه درخواست کنیم؟
1400/07/01

سلام 

بر اساس ماده 1184 قانون مدنی هر گاه ولی قهری رعایت مصلحت طفل را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه شود در این صورت است که به درخواست هر یک از اقارب یا به درخواست رییس حوزه‌ی قضایی حکم عزل ولی قهری صادر می‌شود.

اما اگر ولی قهری به دلیل کهولت یا بیماری قادر به اداره‌ی امور مولی علیه نباشد و شخصی را نیز برای اداره‌ی امور مشخص نکرده باشد ولی قهری در این مورد عزل نمی‌شود بلکه فردی به عنوان امین به ولی قهری، منضم می‌گردد. 

-->