• آیا واقف می تواند متولی موقوفه را عزل کند؟
  • سلام من خانه ای را وقف کرده ام و در ضمن عقد وقف شخصی را متولی قرار دادم . بعد از گذشت مدتی با آن شخص دچار اختلاف شدید شدم . میخواستم بدونم می‌‌توانم به عنوان واقف عزل اون شخص را از دادگاه بخواهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 79 قانون مدنی واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی‌که حق عزل شرط شده باشد ‌و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند. طبق ماده فوق الذکر شما فقط در صورتی که حق عزل را در وقف نامه شرط کرده باشید می توانید متولی را عزل کنید . در غیر این صورت شما و حتی دادگاه نمی توانید متولی را عزل کنید و فقط در صورتی که بتوانید خیانت و کم کاری او را نسبت به مال موقوفه اثبات کنید دادگاه شخص امینی را به او اضافه می کند تا همراه متولی به اداره ی موقوفه بپردازند.

-->