• اگر چک مفقود شود، امکان تأدیه آن وجود دارد؟
  • سلام من بابت معامله ای از شخصی چک گرفتم ولی متأسفانه برگه چک را گم کرده ام. با این وجود به چه نحوی می توانم اقدام به گرفتن مبلغ چک نمایم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما

به طور کلی، در اسناد تجاری چنانچه سند مفقود شود امکان تأدیه وجود دارد. شما باید در ابتدا به دادگاه محل مراجعه کنید و پس از اثبات مفقود شدن برگه چک خود، با دادن ضامن به دادگاه، به وسیله نسخه ثانی اقدام به تأدیه چک نمایید. 

-->