• تفویض تولیت موقوفه به دیگری
  • سلام بنده مدت 5 سال است که به عنوان متولی یک موقوفه انتخاب شده ام و در این مدت تمام وظایف خود نسبت به موقوفه را به طور تمام و کمال انجام داده ام .در حال حاضر به دلیل بیماری دیگر نمی توانم آن طور که باید وظایف محوله را انجام دهم . می خواستم بدونم من می‌توانم امر تولیت را شخص دیگری واگذار کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 83 قانون مدنی متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آن که واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد. بر طبق ماده ی فوق شما فقط در صورتی می توانید امر تولیت را به دیگری تفویض کنید که واقف در وقف نامه اذن انجام این کار را داده باشد و اگر اذن انجام این کار را نداشته باشید و مباشرت شما به عنوان متولی شرط نشده باشد می توانید برای انجام امور موقوفه شخصی را به عنوان وکیل تعیین کنید تا از طرف شما به امور موقوفه رسیدگی کند .

تفاوت بین تفویض اختیار و وکالت در این است که در تفویض اختیار شما مسئولیت را به کل به شخص دیگری واگذار می کنید و خودتان از مسئولیت رها می شوید . اما در حالت دوم وکیل در مقام اجرای وظایف متولی است و تحت نظارت شما عمل می کند و مسئولیت شما به طور کلی از بین نمی رود.

1400/07/01

ضمن صحه برتمام موارد فوق الذکر باید به اداره موقوفه محل تولیت خودتان مراجعه وفق تبصره 7ماده9 قانون تولیت مجوز برای وکالت یا تفویض اختیار دفاتر را و فرمهاراپروممضی ممهورنمایید وعنداللزوم کارشناس میفرستند و پس ازانکه موقوفه را تامین دلیل بنابراظهارات خودتان کارها دقیق وصحیح انجام داده شده برگه مبنی بر درخواست شماخواهندداد والا اگربصورت مستقیم به دافتراسنادرسمی مراجعه کنید باید درمحاکم قضایی بطرفیت از اداره کل امورموقوفات پاسخگوباشید.

-->