• صدور حکم ورشکستگی تاجر فوت شده
  • سلام می خواستم بدونم آیا امکان صدور حکم ورشکستگی تاجری که فوت شده است وحین الفوت در حال توقف بوده است امکان پذیر است ؟
1400/07/01

سلام و احترام 

بر اساس ماده 412 قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت در حالت توقف بوده است امکان پذیر است مشروط به این که بیشتر از یک سال از تاریخ فوت او نگذشته باشد.

-->